Kwaliteit

Belki NV streeft ernaar producten te maken die steeds beantwoorden aan de huidige en toekomstige kwaliteitsvereisten van de overheid, de klanten, alsook van de eindverbruikers. Dit streven is in de voorbije jaren nog versterkt door verschillende incidenten die zich zowel in België als internationaal in de voedingssector hebben voorgedaan. Belki is zich ten zeerste bewust van de positie die zij inneemt in de keten tussen kippenkweker en de uiteindelijke consument en de verantwoordelijkheid die aan deze positie verbonden is.

Dit alles heeft er voor gezorgd dat Belki de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd heeft in het op punt stellen van zijn kwaliteitssysteem. De hoeksteen van dit systeem is het HACCP-plan (Hazard Analysis Critical Control points) dat garandeert dat Belki steeds veilige en kwaliteitsvolle producten levert. Ons kwaliteitssysteem is een levend gegeven waarbij continu onderzocht wat nog verbeterd kan worden waarna er maatregelen ontwikkeld en geïmplementeerd worden.

De directie engageert zich om steeds alles te doen wat nodig is om de maatregelen die voortvloeien uit het HACCP plan te implementeren en de nodige inspanningen te leveren om de kwaliteit te laten evolueren conform aan de door de overheid en de markt gevraagde normen.

“Belki NV garandeert een traceerbaarheid van riek tot vork.”

Om de kwaliteit van onze producten continu op te kunnen volgen worden er in productie dagelijks, steekproefsgewijs stalen genomen die geanalyseerd worden in ons eigen laboratorium. Op basis van deze resultaten worden er, indien nodig, corrigerende maatregelen getroffen. Op verzoek kunnen deze analyseresultaten naar de klanten worden opgestuurd.
Wekelijks worden er ook stalen geanalyseerd door een extern, geaccrediteerd, onafhankelijk laboratorium t
er controle van ons eigen labo en om te voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Belki NV garandeert een traceerbaarheid van riek tot vork. Dit gebeurt als volgt:

De broeierij registreert de herkomst van de eendagskuikens die aan de kwekers worden geleverd en de veevoederfirma houdt de lotnummers van de geleverde voeders bij.

Daags voor het slachten kent Belki aan de verschillende kippenstallen een specifiek lotnummer toe. Het lotnummer zal de partij gedurende de verwerking, opslag en vertrek naar de klant steeds vergezellen op elke bak of palet en wordt overgenomen op het prijsetiket.

Het lotnummer wordt bij vertrek naar de klant gescand en automatisch overgenomen op de leveringsnota en de factuur.

Tracering wordt zodoende gegarandeerd zowel voorwaarts, tot op niveau van de klant, als achterwaarts tot op niveau van de kweker, het gebruikte voeder en de eendagskuikens.

 

Het FAVV (federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) is permanent aanwezig bij Belki om toe kijken op de naleving van alle wettelijke vereisten.

Bovenop de wettelijke vereisten voldoet Belki nog aan een aantal externe lastenboeken die worden opgelegd door onze klanten.

Belki NV wordt jaarlijks verschillende keren geauditeerd door diverse externe, onafhankelijke controle organismen om na te gaan of alle eisen opgelegd door de lastenboeken ook daadwerkelijk worden opgevolgd.