ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden. Alle bestellingen worden aangenomen onder voorbehoud naar gelang van de stocks en de fabricagemogelijkheden. Leveringstermijnen worden enkel als inlichting gegeven en het overschrijden ervan kan in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of schadeloosstelling. Klachten komen slechts in aanmerking voor zover zij binnen de drie dagen na ontvangst der goederen schriftelijk worden gemeld. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling. Voor verpakking of paletten, niet terug ontvangen binnen 30 dagen, behoudt de verkoper zich het recht voor deze definitief tegen de gewaarborgde prijs aan te rekenen.

2. Al de facturen zijn betaalbaar te Aalst. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of ander verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. De facturen dienen betaald te worden voor de op de voorzijde vermelde betalingsdatum. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten en vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren.

3. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12%. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van 50 EUR ten titel van forfaitair en onherleidbaar strafbeding. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kunnen wij overgaan tot de ontbinding van de verkoop, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten

4. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

6. De rechtbanken van Dendermonde zijn alleen bevoegd om te oordelen over alle betwistingen die zouden kunnen ontstaan tussen
koper en verkoper omtrent de koopwaar of andere geschillen.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Pour engager notre firme, toute commande doit avoir été confirmée en nos bureaux. Les commandes sont acceptées sous réserve et seront exécutées au fur et à mesure des disponibilités et des possibilités de fabrication. Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre d’information. En aucun cas, un retard éventuel ne peut donner lieu à la rupture de la convention, ni à des dommages-intérêts. Pour être valable, toute réclamation doit nous parvenir par écrit endéans les trois jours de la réception des marchandises. Les marchandises sont expédiées aux risques et périls du destinataire. Le vendeur aura le droit de facturer définitivement les emballages ou palettes qui ne lui sont pas rendus dans les 30 jours.

2. Toutes nos factures sont payables à Aalst. Le fait de tirer et/ou d’accepter des traites ou d’autres documents négociables, n’opère aucune novation de créance et ne déroge pas aux présentes conditions de vente. Nos factures sont payables à la date d’échéance mentionnée sur la facture. Le risque de change est à charge de l’acheteur. Nos agents ou représentants n’ont pas qualité pour encaisser le montant de la facture sauf stipulation expresse.

3. Toute somme non payée à l’échéance porte de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux d’intérêt légal belge majoré
de 2%, avec un taux d’intérêt de 12% au minimum. En cas de non-paiement d’une facture à son échéance, nous nous réservons le droit d’augmenter son montant de 10% avec un minimum de 50 EUR à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible. Le non-paiement d’une seule facture à son échéance rend exigible de plein droit solde dû sur toutes les autres factures, même non échues. En cas d’inexécution pas l’acheteur de ses obligations, nous pourrons procéder à la résolution de la vente, et ce sans préjudice de nos droits à dommages et intérêts.

4. S’il nous apparaît que le crédit de l’acheteur se détériore, notamment s’il y a des mesures d’exécution judiciaire prises contre l’acheteur et/ou en cas d’événements qui mettent en question la bonne exécution des engagements pris ou les rendent impossible, nous nous réservons le droit, même si les marchandises ont déjà été totalement ou partiellement expédiées, de suspendre totalement ou partiellement la commande et d’exiger les garanties nécessaires. En cas de refus de l’acheteur, nous nous réservons le droit d’annuler entièrement ou partiellement la commande. Tout ceci sans préjudice de nos droits à tous dommages et intérêts.

5. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu’au complet paiement. Les risques sont à charge de l’acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente. En cas de revente des marchandises, même transformées, nous appartenant, l’acheteur nous cède dès à présent, à titre de gage, toutes les créances résultant de leur revente.

6. Les Tribunaux de Dendermonde sont seuls compétents pour les contestations pouvant s’élever entre le vendeur et l’acheteur au
sujet de la marchandise ou autres litiges.